Our Authors

Team EduCracker

Shivam Srivastava

Yarav Srivastava

Chitrali Srivastava

Arman Srivastava

Akanksha Sharma

Vedha

Shivendra Rawat

Aditi Shukla

Insiya Naqvi

Mahima Misra

Asmita Seth

Arvind Sinha

Aditi Dixit

Tanishka Srivastava

Parnika Vaid

Devanshi Singh

D. Mahalakshmi

Esha Saksena

Jigyasa Mani Tripathi

Shivanjli Chaturvedi