Our Authors

Team EduCracker

Shivam Srivastava

Yarav Srivastava

Chitrali Srivastava

Akanksha Sharma

Arman Srivastava

Vedha

Shivendra Rawat

Aditi Shukla

Insiya Naqvi

Mahima Misra

Arvind Sinha

Asmita Seth

Tanishka Srivastava

Aditi Dixit

Shivanjli Chaturvedi

Parnika Vaid

Devanshi Singh

D. Mahalakshmi

Esha Saksena

Jigyasa Mani Tripathi