Our Authors

Team EduCracker

Shivam Srivastava

Yarav Srivastava

Arman Srivastava

Chitrali Srivastava

Shivendra Rawat

Akanksha Sharma

Vedha

Aditi Shukla

Insiya Naqvi

Mahima Misra

Asmita Seth

Arvind Sinha

Aditi Dixit

Tanishka Srivastava

Shivanjli Chaturvedi

Parnika Vaid

Devanshi Singh

D. Mahalakshmi

Esha Saksena

Jigyasa Mani Tripathi