Our Authors

Team EduCracker

Shivam Srivastava

Kshitij Srivastava

Chitrali Srivastava

Akanksha Sharma

Arman Srivastava

Shivendra Rawat

Vedha

Tanishka Srivastava

Aditi Dixit

Aditi Shukla

Insiya Naqvi

Mahima Misra

Arvind Sinha

Asmita Seth

Esha Saksena

Jigyasa Mani Tripathi

Shivanjli Chaturvedi

Parnika Vaid

Devanshi Singh

D. Mahalakshmi